Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Obvezni kolegiji » Marketinške strategije

Marketinške strategije

(6 ECTS bodova)

 1. Pristupna razmatranja:
  Pojam strategije i strategijskog odlučivanja. Priroda konkurencije i konkurentske strategije. Koncepcija konkurentske prednosti. Marketinško planiranje i strategija. Proces strategijskog marketinškog planiranja. Razine strateškog marketinškog planiranja.
 2. Strategijska i marketinška analiza:
  Analiza kompetentnosti tvrtke. Analiza konkurencije. Analiza potrošača. Uloga financijske analize u definiranju konkurenstke marketinške strategije.
 3. Strategijski pravci formulacija strategije:
  Strategijska misija i ciljevi.  Strukturalna analiza, analiza tržišta i okruženja. Segmentacija tržišta, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje. Oblikovanje marketinške strategije. Analiza portfolija usluga/proizvoda.
 4. Odabir između alternativnih strategija:
  Strategija proizvoda. Politika i strategija cijena. Strategija integralnog marketinškog komuniciranja. Određivanje strategije distribucije. Provedba i kontrola marketinške strategije.
 5. Simulacija strateškog marketinškog odlučivanja:
  Poslijediplomanti u funkciji marketing menadžera donose strateške odluke na osnovu analize marketinškog okruženja i poslovnog subjekta. Odluke se donose za sva područja strateškog marketinga od definiranja ciljeva do odluka vezano za određivanja politika elemenata marketinškog miksa i kontrole  realiziranih poslovnih rezultata.

Cilj kolegija

Spoznati razvijanje marketinških strategija kojima se ostvaruje konkurentska prednost na tržištu.

Temeljna literatura:

 1. Renko, N.: Strategije marketinga, Naklada Ljevak, Zagreb 2009.

Dopunska literatura:

 1. Aaker, D. A.: Strategic Marketing Management,7th ed., John Wiley and Sons, Inc., New York, 2004.
 2. Paley, N.: Manager’s Guide to Competitive Marketing Strategies, 3rd ed., Thorogood Publishing, 2006.
 3. McDonald, M.: Marketinški planovi, Masmedia, Zagreb 2004.
 4. Kotler, Ph., Keller L- L., : Upravljanje marketingom, Mate, Zagreb, 2008.
 5. Porter, M., Konkurentska prednost, Masmedia, Zagreb, 2008.

Oblik provedbe nastave:
Nastava se izvodi u obliku predavanja s rapravama, te interaktivnim metodama koje uključuju seminare i radionice, obradu članaka i slučajeva u timovima, te samostalne zadaće.

Vrednovanje znanja:

Ispit se polaže pomoću izrade pojedinačnih i timskih zadaća i usmenog ispita, s tim da se vrednovanje obavlja na temelju sljedećeg:

 1. Istraživanja i/ili izrada projekta i/ili simulacija i/ili obrada slučajeva         40%
 2. Aktivnost na nastavi                                                                                     20%
 3. Ispit (pismeni usmeni dio)                                                                  40%

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.