Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Obvezni kolegiji » Marketinška istraživanja

Marketinška istraživanja

(6 ECTS bodova)

 1. Uloga marketinških istraživanja i marketinškog informacijskog sustava.
 2. Cost-benefit analiza primjene marketinških istraživanja unutar organizacije i putem outsourcinga.
 3. Strukturiranje i implementacija MIS-a u organizaciji.
 4. Svrha – problem i ciljevi marketinških istraživanja.
 5. Izvori, vrste i metode istraživanja.
 6. Razvoj instrumenata istraživanja.
 7. Uzorkovanje. Suvremeni načini interpretiranja i prezentacije rezultata istraživanja.

Cilj kolegija je upoznavanje s recentnim metodama i organizacijom marketinških istraživanja u uslužnom sektoru.

Literatura
Marušić, M. i Vranešević, T.: Istraživanje tržišta, Adeco, Zagreb. 2001.
Vranešević, T.: Upravljanje zadovoljstvom klijenata, Golden marketing, Zagreb, 1999.
Rocco, F.: Marketinško upravljanje, Školska knjiga, Zagreb, 2000.

Oblik provedbe nastave:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, te interaktivnim metodama koje uključuju pojedinačne timske zadaće kao i prezentacije polaznika.

Vrednovanje znanja:
Polaganje ispita provodi se kroz izradu pojedinačne zadaće, te izradu i prezentaciju timske zadaće i završnog ispita, a ukupna ocjena dobiva se na temelju sljedećeg:

 1. Pojedinačni zadatak          30%
 2. Timski zadatak                 20%
 3. Aktivnost na nastavi          20%
 4. Završni usmeni ispit           30%

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe programa
Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.