Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Izborni kolegiji » Politički marketing

Politički marketing

(4 ECTS boda)

Politički marketing je primijenjeno, interdisciplinarno područje u kome se, komplementarno, susreću: politološka analiza subjekata na političkoj sceni, njihovih programa, normativnih okvira izbornih aktivnosti i učinaka izbornog ponašanja; ekonomska analiza koja pruža konceptualni okvir analize marketinga i ponašanja birača;komunikološka analiza proučavanja interakcija nositelja političkih programa i javnosti;psihološka analiza koja pruža osnovu za razumijevanje uzročnosti ljudskog ponašanja, primanja poruka i donošenja izborne odluke.

 1. Uvod u kolegij: određenje političkog marketinga
 2. Politički marketing i politički sustav
 3. Marketinški i stranački pristup izbornoj kampanji
 4. Političko ponašanje i politički marketing
 5. Izborna strategija
 6. Razrada izborne kampanje
 7. Nositelji utjecaja u izbornoj kampanji
 8. Kandidati
 9. Istraživanje javnog mnijenja
 10. Politički marketing – konstrukcija društvene zbilje
 11. Manipulacija simbolima i značenjima
 12. Imidž i njegova uloga
 13. Suvremeni trendovi u političkom marketingu – problem ‘amerikanizacije’

Cilj kolegija je stjecanje specifičnih teorijskih i aplikativnih znanja o cjelokupnom marketinškom procesu u području neprofitnih djelatnosti i neprofitnih organizacija a osobito političkog marketinga.

Temeljna literatura:
1. Šiber, I.: Politički marketing, , Politička kultura, Zagreb, 2003.
2. Bowler, S., Farrell, D.M. (1992)     Electoral Strategies and Political Marketing,     MacMillan Press

Dopunska literatura:

 1. Ingram, P., Lees-Marsment, J. (2001)  The anglicisation of political marketing: How Blair ‘out-marketed’ Clinton, Journal of Political Affairs, Vol. 2, No 2, 44-56
 2. Cwalina, W., Falkowski, A., Kaid, L.L.(2000)     Role of Advertising in   Forming the Image of Politicians: Comparative Analysis of Poland, France, and     Germany, MediaPsychology, No 2, 119-146
 3. Kavanagh, D. (1997)         Election Campaignin-The New Marketing of Politics,   Blackwell, poglavlje 10 – ‘Americanization?, str. 218-227
 4. Edelman, M. (2003)          Konstrukcija političkog spektakla, Zagreb, Politička kultura
 5. Pusteto, M.B. (1996)        Politički marketing, Beograd, Clio, poglavlje 2 – Kako postati kandidat, str. 17-25

Oblik provedbe nastave:
Nastava se izvodi u obliku interaktivnih predavanja koja uključuju pojedinačne i timske zadaće kao i prezentacije polaznika.

Vrednovanje znanja:
Ispit se polaže usmeno, a u ocjenu ulazi i aktivnost na nastavi i izrada zadaća:

 • Aktivnost na nastavi 20%
 • Timski zadaci 20%
 • Pojedinačni zadaci 30%
 • Usmeni ispit 30%

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.