Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Izborni kolegiji » Organizacija i provedba marketinga

Organizacija i provedba marketinga

(4 ECTS boda)

 1. Pristupna razmatranja.
  Temelji organizacijskih znanosti. Činitelji oblikovanja organizacije. Organizacijska struktura. Elementi organizacijske strukture. Organizacijska dinamika. Organizacija i raščlanjivanje funkcija.
 2. Organizacija marketinga.
  Predmarketinško stanje. Marketinški orijentirana organizacija. Modaliteti organizacije marketinga. Kriterij organizacije marketinga. Centralizirani i decentralizirani organizacijski oblici. Funkcionalni i divizionalni
  organizacijski oblici. Vanjska i unutarnja organizacija marketinga. Organizacija pojedinih marketing-djelatnosti.
 3. Provedba organizacija marketinga.
  Istraživanje i oblikovanje organizacije marketinga. Rješavanje organizacijskih problema marketinga. Postupak u rješavanju organizacijskih problema marketinga. Primjeri iz prakse.

Ciljevi kolegija
Stjecanje kompentencija u prepoznavanju i oblikovanju temeljnih organizacijskih spoznaja na
organizaciju i provedbu marketinga.

Obvezna literatura
1. Kotler, Ph.: Upravljanje marketingom, MATE, Zagreb, 2001.

Izborna literatura
1. Failla, D.: How to Build a Large Succesful Multi-Level-Marketing Organization,
Multi-Level Marketing International Inc., 1998.Gorchels, L.: The Product Manager’s
Handbook, Ntc Business Books, 1995.
2. Morris, D.J.: Marketing as a Means to Achieve Organizational Ends, University of
New Haven Press, 1994.
3. Stanco, J.P.: Utilizing the Strategic Marketing Organization: The Modernization of
the Marketing Mindset, Harworth Press, 1995.
4. Wilson, V.: Organizational Marketing, Thomson Business Press, 1999.

Oblik provedbe nastave:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, te interaktivnim metodama koje uključuju pojedinačne i timske zadaće kao i prezentacije polaznika.

Vrednovanje znanja:

Ispit se polaže pomoću izrade pojedinačnih i timskih zadaća i završnog usmenog ispita, s tim da se vrednovanje obavlja na temelju sljedećeg:

 1. Pojedinačni zadaci 30%
 2. Timski zadaci                     10%
 3. Aktivnost na nastavi           20%
 4. Završni usmeni ispit            40%

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.