Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program » Kolegiji » Izborni kolegiji » Marketing u trgovini

Marketing u trgovini

(4 ECTS boda)

 1. Temeljne odrednice marketinga u trgovini
  Pojam, značenje i funkcije trgovine. Marketinške funkcije trgovine. Suradnja proizvodnog i trgovinskog poslovnog subjekta u vrijednosnom lancu.
 2. Proces upravljanja marketingom trgovinskog poslovnog subjekta i marketing-istraživanja u trgovini
  Proces planiranja trgovinskog poslovnog subjekta. Marketing-mix trgovinskog
  poslovnog subjekta. Strategijsko pozicioniranje.
 3. Strategije marketinga trgovinskog poslovnog subjekta
  Instrumenti za istraživanje i vrednovanje strategija marketinga. Izbor oblika trgovinske
  poslovne jedinice.
 4. Strategijske odluke o pojedinim marketinškim varijablama trgovinskog poslovnog subjekta
  Lokacija. Prodajni program. Marke. Cijene. Promocija. Prodajno osoblje. Metode
  prodaje. Veličina prodavaonice i idejni plan (layout).

Cilj kolegija je upoznavanje s posebnostima marketinga u trgovini i razumijevanje procesa marketinga trgovinskog gospodarskog subjekta, te stjecanje temeljnih i  posebnih metodičkih znanja o pojedinim marketinškim odlukama u trgovini.

Temeljna literatura:

 1. Segetlija, Z.; Lamza – Maronić, M.: Marketing trgovine, II. izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2001.
 2. Omar, O.: Retail Marketing, Financial Times Management, 1999.

Dopunska literatura:

 1. Segetlija, Z.; Lamza – Maronić, M.: Strategija maloprodaje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1999.
 2. Schröder, H.: Handelsmarketing, Verlag Moderne Industrie, 2002.
 3. Sullivan, M.; Adcock, D.: Retail – Marketing, Thomson Learning, 2002.

Oblik provedbe nastave:
Nastava se provodi u obliku predavanja, seminara i prezentacija stručnjaka iz prakse, te interaktivnim metodama unutar kojih studenti dobivaju pojedinačne i timske zadaće, obavljaju prezentacije svojih uradaka, postavljaju pitanja i iznose svoje stavove.

Vrednovanje znanja:
Vrednovanje znanja polaznika se obavlja na temelju sljedećeg

 1. Pojedinačni zadaci 40%
 2. Timski zadaci 10%
 3. Aktivnost na nastavi 20%
 4. Završni usmeni ispit 40%.

Praćenje  kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Kontinuiranim ocjenjivanjem od strane studenata.