Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Program

Program

Nastavni plan i program poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja sadrži obvezne kolegije i izborne kolegije

Nastavni plan se vrednuje bodovnim sustavom (ECTS = European Credit Transfer System), gdje svaki pojedinačni kredit (bod) predstavlja koeficijent opterećenja studenta, kojim se u određenom smislu iskazuje vrijeme koje polaznik treba utrošiti za uspješno svladavanje gradiva. To znači da se ne uračunava samo vrijeme provedeno na predavanjima, seminarima i vježbama, nego, također, i vrijeme utrošeno za studiranje gradiva, tj. na samostalno učenje, na ispitivanje i na druge provjere znanja. Koeficijenti opterećenja postaju zasluženi bodovi tek nakon položenog ispita, odnosno zahtjeva ispunjenih u skladu s nastavnim planom i programom, a kojima polaznik poslijediplomskog studija dokazuje da ima uvjete pristupa upisu u sljedeći semestar, odnosno da u konačnici pristupi izradi završnog rada.

ECTS bodovi za svaki pojedini kolegij su unaprijed određeni i proizlaze iz satnice pojedinog kolegija, njegovog značenja i složenosti, te potrebnih obveza koje je potrebno ispuniti kako bi se pojedini kolegij položio. Načelno, polaganje pojedinog ispita ovisi o prikazanim individualnim i skupnim aktivnostima na nastavi, pojedinačno i timski izrađenim zadacima i projektima, riješenim testovima, te ostalim oblicima provjeravanja znanja, seminarskim i pristupnim radovima, kritičkim prikazima, kao i završnom usmenom ispitu.

Svaki polaznik poslijediplomskog studija dužan je upisati, aktivno sudjelovati u nastavi (ukupno 200 sati)i položiti sve tražene sastavnice za polaganje ispita svih obveznih i izbornih kolegija, te napisati dva seminarska rada i završni rad. Polaznici se prigodom upisa u I. semestar predupisuju za izborne kolegije, s tim da ih konačno upisuju početkom II. semestra. Polaznici upisuju 5 izbornih kolegija, ali imaju mogućnost slušati i druge izborne kolegije. Da bi se nastava iz konkretnog kolegija mogla izvoditi, nužno je potrebno da se prigodom njihovog predupisa prijavi najmanje pet polaznika. U protivnom, polaznicima se organizira konzultativna nastava u trajanju od pet sati.