Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Mato Bartoluci

Mato Bartoluci

Prof.dr.sc.Mato Bartoluci

prof.dr.sc. Mato Bartoluci
Ekonomski fakultet u Zagrebu, redoviti profesor u trajnom zvanju
e-mail: mato.bartoluci@kif.hr
Web: http://www.kif.hr/index.php?S=50&P=109&O=0&R=0&T=0

Dr. sc. MATO BARTOLUCI, redoviti je profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Rođen je u Staroj Subockoj pokraj Novske 1949. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1974.godine. Magistrirao je 1980. godine, a doktorirao  na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1986. godine na području Makroekonomije.

Radio je pet godina u gospodarstvu, a od 1980. godine na Fakultetu za fizičku kulturu (danas Kineziološki fakultet). Na Kineziološkom fakultetu izabran je u zvanje asistenta, docenta, izvanrednog i redovitog profesora na predmetima Ekonomika sporta, Menadžment sporta i Sportski marketing. Kao predavač sudjelovao je na Postdiplomskom i doktorskom studiju Fakulteta za turistički i hotelski menadžment u Opatiji,  Fakulteta za šport Ljubljana, DSSV, Hamburg te na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Osijeku.

Od 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao redoviti profesor u trajnom zvanju na predmetima: Turizam, Menadžment sporta u turizmu, Poduzetništvo u turizmu te Turistička politika i razvoj. U svom radnom vijeku obnašao je različite funkcije: prodekan za financije i poslovnu politiku – četiri mandata te dekan – dva mandata na Kineziološkom fakultetu. Sada obnaša funkciju pročelnika Katedre za turizam na Ekonomskom fakultetu.

U svom bogatom znanstveno – istraživačkom radu objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima i publikacijama. Osim toga, objavio je deset knjiga i pet udžbenika, samostalno ili u koautorstvu, od kojih su važniji: Ekonomika i organizacija sportske rekreacije u turizmu (1987., Relac, Bartoluci); Ekonomika i menadžment sporta (1997., Bartoluci, HAZU); Turizam i sport (2007., Bartoluci, Čavlek), Menadžment u sportu (2009., Bartoluci, Škorić); Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustav (2011., Čavlek, Bartoluci, Prebežac, Kesar) te udžbenik Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva (ŠK, 2013.).

Član je uredništva međunarodnih časopisa: Acta Turistica, Kineziology, Fitness – Management (Hamburg), Tourism and hospitality management (Opatija). Bio je voditelj više projekata od kojih četiri projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Za svoj rad primio je nekoliko nagrada i priznanja među kojima Državnu nagradu dr. Franjo Bučar. Bio je predsjednik Upravnog vijeća Instituta za javne financije, tajnik znanstvenog društva ekonomista. Suradnik je Vijeća za turizam HAZU.