Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Facebook Page - Marketing posebnih područja Google+ - Marketing posebnih područja
Naslovna » Profesori » Branimir Dukić

Branimir Dukić

Dukic-160x160

prof. dr. sc. Branimir Dukić
Ekonomski fakultet u Osijeku, redoviti profesor
e-mail: bdukic@efos.hr
Web: http://www.efos.unios.hr/bdukic/

Rođen je 15. rujna 1965. godine u Osijeku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Maturirao je na smjeru matematičar-informatičar u tadašnjem srednjoškolskom centru Braća Ribar Osijek. Ekonomski fakultet na smjeru Ekonomska kibernetika završio je 1989. godine i potom se zaposlio na Ekonomskom fakultetu Osijek kao istraživač pripravnik. Godine 1993. završava poslijediplomski studij “Poslovna politika” na Ekonomskom fakultetu u Osijeku obranom magistarske radnje pod naslovom “Koncepcija praćenja profitabilnosti poduzeća pomoću računala”. Po isteku pripravničkog statusa zapošljava se u poduzeću OBM d.o.o. Velika Gorica na mjestu voditelja poslovnice u Osijeku. Kao voditelj poslovne jedinice organizira veleprodaju, te sudjeluje u izradi računalskih programa, te davanju usluga vođenja računovodstva, kako za poslovnu jedinicu, tako i za vanjske partnere. Od 1995. godine zaposlen je u privatnom poduzeću duxMission d.o.o. Osijek na mjestu direktora. U poduzeću također obavlja poslove programiranja, poslovnog savjetovanja, bavi se izradom investicijskih programa, računovodstvenim poslovima, te poslovima analize poslovanja i revizije. Od 1997. godine imenovan je stalnim sudskim vještakom za područje ekonomsko-financijskih, aktuarskih i informatičkih sporova na Trgovačkom i Općinskom sudu u Osijeku.

U studenom 1998. godine ponovo se zapošljava na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u zvanju asistenta na predmetu Informatika. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 11.prosinca 2002. godine obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom: “Upravljanje bazama podataka marketing-modela”. Izabran je u zvanje viši asistent 2003. godine, a  u ožujku 2005. u zvanje docenta. Sudjelovao je na sljedećim državnim znanstvenim projektima: Procjena parametara u matematičkim modelima (0235001), Kontinentalni i gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske (0010008), Problemi identifikacije parametara u matematičkim modelima (165021), Teorijske i institucionalne pretpostavke poduzetničke ekonomije (5-02-149) i Zakon vrijednosti u funkciji upravljanja razvojem (2.08.01.03). Autor je ili suautor tri udžbenika i 24 rada objavljena u časopisima ili iznesena i objavljena u zbornicima radova s međunarodnih ili domaćih konferencija. Također, autor je većeg broja računalckih programskih aplikacija, te stručnih radova u vidu investicijskih programa, sudskih vještačenja i raznih drugih informatičko-ekonomskih elaborata. Predsjednik je udruge Turističkih vodiča Slavonije i Baranje, te član Udruge računovodstvenih i financijskih radnika, kao i član udruge Vještak i procjenitelj. Angažiran je na izgradnji i održavanju računalne mreže na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku.

Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina:

Knjige:

 1. Mesarić, J., Zekić-Sušac, M., Dukić, B.: PC u uredskom poslovanju, Sveučilište J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2001., 263 str.+dodaci. (45 stranica)
 2. Majdandžić, N., Dukić, B., Mauzer, M., i dr.: Upute za rad na osobnom računalu,  Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 1996., 210 str. (54 stranice)
 3. Mesarić, J., Dukić, B.: PC korak bliže, Sveučilište J. J. Strossmayera, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 1992., 194 str.+dodaci. (122 stranice)

Referati, članci i slično:

 • Dukić, B., Mesarić, J.: Conceptual Model of Specialist Postgraduate Studies of Information Management Aimed at Providing Education for Information Society, Conference Proceeding IIS 2005, 16th International Conference on Information and Intelligent Systems, FOI Varaždin, Varaždin 2005, str. 179-186.
 • Dukić, B., Katić, M.: The Concept of a Mobile Info-Centre of the Croatian National Tourist Board, Conference Proceeding IIS 2005, 16th International Conference on Information and Intelligent Systems, FOI Varaždin, Varaždin 2005, str. 397-404.
 • Dukić, B., Katić, M.: m-Voting Aimed at Increasing Democratic Standards in Modern Information Age, Proceedings: Political and Information Systems: Technologies and Applications, PISTA ’05, Orlando 2005.
 • Dukić, B., Katić, M.: m-Order – Payment Model via SMS within the m-Banking, International Conference, Conference Proceedings ITI 2005: 27’th International Conference on Information Technology Interfaces, SRCE, Zagreb 2005, str. 99-104.
 • Dukić, B., Mesarić, J.: Implementing International is Curricula in the Croatian Universities, International Conference, Conference Proceedings ITI 2005: 27’th International Conference on Information Technology Interfaces, SRCE, Zagreb 2005, str. 313-318.
 • Dukić, B., Katić, M.: Potentials of Mobile Communication Technology in Digital Exchange of Information Exemplified by the System of Exam Registration by SMS, Conference Proceeding IIS 2004, 15th International Conference on Information and Intelligent Systems, FOI Varaždin, Varaždin 2004, str. 135-146.
 • Dukić, B., Mesarić, J.: Reengineering of accounting information system of companies aimed at creating new knowledge and knowledge management, Conference Proceeding IIS 2004, 15th International Conference on Information and Intelligent Systems, FOI Varaždin, Varaždin 2004, str. 291-298.
 • Dukić, B.: Potentials of the Internet in the Function of Financing Humanitarian (Non-Profit) Organizations Project in Transition Countries, International Conference, Conference Proceedings ITI 2004: 26’th International Conference on Information Technology Interfaces, SRCE, Zagreb 2004, str. 87-94.
 • Dukić, B., Scitovski, R.: Analiza učinaka jednostavnog i složenog ispodgodišnjeg ukamaćivanja kod obračuna zakonskih zateznih kamata u RH, Procedings of the 10th International Conference on Operational Research, Croatian Operational Research Society & Department of Mathematics, University of Osijek, Trogir 2004, str. 249-259.
 • Dukić, B., Meler, M., Ružić, D: Internet Portal for the Tourism Industry’s Food Supplies in the Republic of Croatia, Proceedings: An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage, Graduate School of Economics and Business Zagreb, Zagreb 2004, str. 646-656. (CD)
 • Dukić, B., Mesarić, J.: Computer Optimization of Production Programme in Milling Industry, Proceedings of International Congress Flour-Bread ’03, Osijek 2004, str. 168-177.
 • Dukić, B., Novak, N.: Algorithm of Normative Discharging of Row Material Inventories in Inventory and Material Accounting of Grain Processing Industry, Proceedings of International Congress Flour-Bread ’03, Osijek 2004, str. 338-346.
 • Dukić, B.: A Strategic Model of the Process of Integrating Human Resources of the Republic of Croatia into the Global Digital Economy of the Information Society, Conference Proceedings of International Conference of the Faculty of Economics in Sarajevo, ICES 2003, From Transition to Development: Globalization and Political Economy of Development in Transition Economies, Sarajevo 2004, str. 841-855.
 • Dukić, B.: Model digitalne razmjene podataka u sustavu B2B trgovanja poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, Zbornik radova okruglog stola “Stanje  i razvojne mogućnosti u aktualnom informatičkom okruženju u okviru projekta Kontintalni resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske”, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poreč 2004, str. 113-124.
 • Mesarić, J., Dukić, B.: Modell und Metriken für die Qualitätseinschätzunf von Informationssystemen, Conference Proceedings of XXIV. Wissenschaftliches Symposium, Management Dezentraler Systeme in Staat und Wirtschaft, Pforzheim 2003, str. 125-142.
 • Dukić, B.: Elimination of Information Gap in Marketing Decision-making, Conference Proceeding IIS 2003, 14th International Conference on Information and Intelligent Systems, FOI Varaždin, Varaždin 2003, str. 29-37.
 • Novak, N., Dukić, B.: A Data Model of Information Management System in Croatian Higher Education in the Function of Economic Development and Integration Processes of the Republic of Croatia under Conditions of Digital Economy, Proceedings: Political and Information Systems: Technologies and Applications, PISTA ’03, Orlando 2003, str. 192-196.
 • Novak, N., Dukić, B.: Potentials of the Internet in Global Commercialization of Health Care Resources in Transitional Countries, Conference Proceedings of International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo, ICES 2002, Transition in Central and Eastern Europe – Challenges of 21st Century, Sarajevo 2002, str. 485-490.
 • Ružić, D., Dukić, B.: Croatian Tourism and Catering Industries on the Internet, Proceedings: An Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002, Graduate School of Economics and Business Zagreb, Zagreb 2002, str. 137 + CD
 • Novak, N., Dukić, B.: Oblikovanje podataka sustava elektroničke trgovine u funkciji ljetnog turizma, Zbornik radova Znanstvenog skupa “Kontinentalni resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske”, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2002, str. 378-390.
 • Dukić, B., Novak, N.: Information Supported Input/Output Analysis of Production Capacities of Bread Grains un Eastern Slavonia, Proceedings of International Congress Flour-Bread ’01, Opatija 2001, str. 180-192.
 • Truhar, N., Dukić, B.: Low Rank Aproximation Using Singular Walue Decomposition, Procedings of the 6th International Conference on Operational Research, Croatian Operational Society, Zagreb 1996, str. 75-80.
 •  Dukić, B., Francisković, D., Jukić, D., Scitovski, R., Šilac-Benšić, M.: Strategije otplate zajma, Financijska praksa 18 (1994), str. 15-26, izvorni znanstveni  rad.
 •  Dukić, B.: Mogućnost praćenja poslovanja poduzeća pomoću rezultantnog pokazatelja uspješnosti poslovanja, Ekonomski vjesnik 2(5)(1992), str. 39-49, prethodno priopćenje.
 •  Fischer, D., Dukić, B.: Generiranje i testiranje uzorka po trokutastoj razdiobi, Ekonomski vjesnik 2(4)(1991), str. 213-218, pregledni članak.

Radovi vezani za kolegij “Upravljanje odnosima s potrošačima (CRM)”:

Knjige:

 1. Meler, M. – Dukić, B.: “Upravljanje odnosima s potrošačima (CRM)”, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2006. (u pripremi)

Referati, članci i slično:

 • Meler, M. (coauthor with Dukić, B. and Ružić, D.):  “Internet Portals for the Tourism Industry’s Food Supplies in the Republic of Croatia” 2nd  International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage”, June 17-19th, Zagreb 2004, str. 646-656.
 • Dukić, B. – Katić, M.: “Model of customer relationship management – users of corridor Vc – based on mobile technology”, 2nd International Symposium “Corridor Vc as Euro-Regional Connection on the Traffic Rout Baltic Sea – Central Europe – Adriatic Sea” Graduate School of Economics in Osijek, Osijek November 11-12, 2005. (rad prihvaćen za objavljivanje)
 • Dukić, B. – Meler, M.: “Developing of Customer Relationship Management in the
  Croatian Tourism Industry” 3rd International Conference “An Enterprise Odyssey: Integration of Disintegration”, Graduate School of Economics & Business and University of Zagreb, Zagreb June 15-17, 2006. (rad prihvaćen za objavljivanje)